PACHETUL LEGISLATIV ECONOMIA CIRCULARÃ

Pachetul Legislativ Economia Circulara este constituit din următoarele acte legislative la nivel european:

  • Directiva 2018/849/UE de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
  • Directiva 2018/850/UE de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri;
  • Directiva 2018/851/UE de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile;
  • Directiva 2018/852/UE de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;
  • Decizia 2018/853/UE de modificare a Regulamentului 1257/2013/UE, a Directivelor 94/63/CE și 2009/31/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 86/278/CEE și 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE.

ELEMENTELE INEDITE ALE ECONOMIEI CIRCULARE

Dezvoltarea unei economii durabile este condiţionată de realizarea în primul rând a Economiei Circulare.

Economia Circulară are ca obiective principale utilizarea de energie din surse regenerabile şi reducerea la minimum a utilizării resurselor naturale.

În prezent ne aflăm în traziţie de la Economia Liniară (modelul economic liniar bazat pe principiul „a lua, a face, a consuma și a elimina”) la Economia Circulară (modelul economic circular bazat pe principiul căruia valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, generarea de deșeuri este redusă la minimum, iar  gestionarea deşeurilor generate este realizată numai într-un mod cât mai eficient posibil din punct de vedere tehnic şi viabil din punct de vedere economic).

Tranziția către o Economie Circulară necesită însă o abordare globală, care să acopere întregul ciclu de viață al produselor, de la furnizarea de materii prime la proiectarea ecologică, comerțul cu amănuntul, modelele de afaceri și modelele de consum, reutilizarea, refabricarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor.

Într-un context circular și pentru a sprijini întreprinderile în procesul dezvoltării  viitoarelor strategii pentru implementarea unei economii circulare, s-au creat modele noi de afaceri.