Legislaţia europeană aferentă domeniului deşeuri este:

 • Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, modificată prin:
 • Regulamentul1357/2014/UE de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;
 • Directiva 2015/1127/UE de modificare a anexei II la Directiva 2008/98/CE privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (factor de corecție climatică (FCC));
 • Regulamentul 2017/997/UE de modificare a anexei III la Directiva 2008/98/CE în ceea ce privește proprietatea periculoasă HP 14 „Ecotoxice” ;
 • Directiva 2018/851/UE de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile. Aceasta face parte din Pachetul Economia Circulară.
 • Decizia 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE (Catalogul European al Deseurilor);
 • Comunicarea Comisiei privind orientări tehnice referitoare la clasificarea deșeurilor (2018/C 124/01);
 • Decizia de punere în aplicare 2018/1147/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea deșeurilor, în temeiul Directivei 2010/75/UE;
 • Decizia 2011/753/UE de stabilire a normelor și a metodelor de calcul pentru verificarea respectării obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE;
 • Decizia de stabilire a chestionarului de raportare de către statele membre cu privire la implementarea Directivei 2008/98/CE privind deşeurile C(2012)2384 final;
 • Decizia de punere în aplicare 2019/1004/UE de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea și raportarea datelor privind deșeurile în conformitate cu Directiva 2008/98/CE și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare C(2012) 2384;
 • Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, astfel cum a fost modificată prin: Regulamentul 1882/2003/CE, Regulamentul 1137/2008/CE, Directiva 2011/97/UE şi Directiva 2018/850/UE;
 • Decizia 2003/33/CE de stabilire a unor criterii și proceduri de admitere a deșeurilor în depozitele de deșeuri, în conformitate cu articolul 16 și cu anexa II la Directiva 1999/31/CE;
 • Decizia 2000/738/CE privind un chestionar pentru elaborarea de către statele membre a rapoartelor referitoare la punerea în aplicare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri;
 • Directiva 86/278/CEE privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură astfel cum a fost modificată prin: Directiva 91/692/CEE, Regulamentul 807/2003/CE, Regulamentul 219/2009/CE si Decizia 2018/853/UE;
 • Decizia 2018/853/UE de modificare a Regulamentului 1257/2013/UE, a Directivelor 94/63/CE și 2009/31/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 86/278/CEE și 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului
 • Regulamentul 2150/2002/CE referitor la statisticile privind deșeurile, astfel cum a fost modificat prin: Regulamentul 574/2004/CE, Regulamentul 783/2005/CE, Regulamentul 1893/2006/CE Regulamentul 221/2009/CE si Regulamentul 849/2010/UE;
 • Regulamentul 1013/2006/CE privind transferurile de deșeuri cu modificările şi completările ulterioare;
 • Directiva 2019/883/UE privind instalațiile portuare de preluare pentru predarea deșeurilor provenite de la nave, de modificare a Directivei 2010/65/UE și de abrogare a Directivei 2000/59/CE
 • Regulamentul 1257/2013/UE privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE
 • DIRECTIVA 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării);
 • Decizia de punere in aplicare 2018/1135/UE de instituire a tipului, formatului și periodicității informațiilor care sunt furnizate de către statele membre în scopul raportării cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2010/75/UE;
 • Decizia 2013/163/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale pentru producerea cimentului, varului și oxidului de magneziu (pentru coincinerarea deşeurilor în cuptoarele de ciment);
 • Decizia de punere in aplicare 2014/738/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului (uleiuri de baza rezultate din regenerarea uleiurilor uzate);
 • Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration August 2006, care în prezent este în revizuire si se asteapta adoptarea unei decizii de punere in aplicare, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE privind emisiile industrial (necesar pentru încadrarea incineratoarelor numai pentru deşeuri municipale solide cu eficienţă energetică ≥ 65%).
 • Directiva 2006/21/CE privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE , astfel cum a fost modificată prin: Regulamentul 596/2009/CE;
 • Decizia 2009/359/CE de completare a definiției deșeurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE ;
 • Decizia 2009/360/CE de completare a cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE;
 • Decizia 2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/21/CE;
 • Decizia 2009/335/CE de stabilire a orientărilor tehnice privind constituirea garanției financiare în conformitate cu Directiva 2006/21/CE;
 • Decizia 2009/358/CE privind armonizarea și transmiterea periodică a informațiilor și chestionarul prevăzute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) și la articolul 18 din Directiva 2006/21/CE ;
 • Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz;
 • Directiva 2017/2096/UE modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz;(utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului și a cromului hexavalent în materialele și componentele vehiculelor introduse pe piață)
 • Decizia 2002/151/CE privind cerințele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2000/53/CE;
 • Decizia 2003/138/CE de stabilire a standardelor de codificare a componentelor și a materialelor pentru vehicule în temeiul Directivei 2000/53/CE;
 • Directiva 2005/64/CE privind omologarea autovehiculelor în ceea ce privește posibilitățile de reutilizare, reciclare și recuperare a acestora și de modificare a Directivei 70/156/CEE; (Constructorul pune la dispoziția autorității de omologare toate informațiile tehnice relevante privind materialele componente și masele corespunzătoare ale acestora pentru a permite verificarea calculelor constructorului în conformitate cu standardul ISO 22628:2002.)
 • Decizia 2005/293/CE de stabilire a normelor privind monitorizarea obiectivelor de reutilizare/recuperare și reutilizare/reciclare instituite de Directiva 2000/53/CE.
 • Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), astfel cum a fost modificata prin Directiva 2018/849/UE;
 • Decizia 2004/249/CE privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE);
 • Decizia 2005/369/CE de stabilire a normelor de control al conformității statelor membre și de stabilire a formatelor de date în sensul Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 • Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori si de abrogare a Directivei 91/157/EEC, astfel cum a fost modificată prin: Directiva 2008/12/CE, Directiva 2008/103/CE, Directiva 2013/56/UE si Directiva 2018/849/UE;
 • Regulamentul1103/2010/UE de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE, a normelor de etichetare privind capacitatea pentru bateriile și acumulatorii portabili secundari (reîncărcabili) și auto;
 • Regulamentul 493/2012/UE de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE, a normelor detaliate privind calculul nivelurilor de eficiență a reciclării în procesele de reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori;
 • Directiva 2013/56/UE de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE;
 • Decizia 2008/763/CE de stabilire, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unei metode comune de calculare a vânzărilor anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali;
 • Decizia 2009/851/CE de stabilire a chestionarului de raportare de către statele membre a punerii în aplicare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori;
 • Directiva 75/439/CEE privind gestionarea uleiurilor uzate a fost abrogată din 12 decembrie 2010 şi în prezent gestionarea uleiurilor uzate este reglementată prin Directiva 2008/98/CE, în special prin Articolul 21 Uleiurile uzate;
 • Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje , astfel cum a fost modificată prin: Regulamentul 1882/2003/CE, Directiva 2004/12/CE , Directiva 2005/20/CE Regulamentul 219/2009/CE, Directiva 2013/2/UE Directiva 2015/720/UE si Directiva 2018/852/UE;
 • Directiva 2015/720/UE de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire;
 • Directiva 2019/904/UE privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului;
 • Decizia 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, în conformitate cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile provenite din ambalaje;
 • Decizia 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;
 • Decizia 2009/292/CE de stabilire a condițiilor derogatorii pentru lăzile din plastic și paleții din plastic de la nivelurile de concentrație în metale grele stabilite prin Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile din ambalaje;
 • Decizia de punere în aplicare 2018/896/UE de stabilire a metodologiei utilizate pentru calcularea consumului anual de pungi de transport din plastic subțire și de modificare a Deciziei 2005/270/CE;
 • Decizia de punere în aplicare 2019/665/UE de modificare a Deciziei 2005/270/CE de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;
 • Decizia delegată 2019/1597/UE de completare a Directivei 2008/98/CE în ceea ce priveşte o metodologie comună şi cerinţele minime de calitate pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deşeuri alimentare.