• OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG 870/2013 privind aprobarea Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 2014 – 2020;
 • HG 942/2017 de adoptare a Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, care include şi Programul Naţional de Prevenire a Generării Deşeurilor;
 • Ordinul 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul București;
 • Ordinul 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu;
 • Ordinul 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor;
 • Legea 211/2011 *** Republicată privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări, respectiv cu ultima modificare realizata prin prin Legea 31/2019;
 • HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor;
 • HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
 • Ordinul 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;
 • Ordinul 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 1226/2012 Norme tehnice privind gestionarea deşeurilor din activităţi medicale;
 • Ordinul 1279/2012 Criterii evaluare echipamente decontaminare termică a deşeurilor medicale;
 • Ordinul 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;
 • HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 • HG 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului 1.013/2006/CE privind transferul de deșeuri;
 • HG 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive;
 • Ordin 2042/2934/180/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor din industriile extractive şi a normativului de conţinut al acestuia;
 • Ordin 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere;
 • Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz;
 • OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • Ordinul 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 • Ordinul 556/435/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006;
 • Ordinul 824/2272/2014 pentru modificarea unor acte normative în domeniul gestionării deşeurilor;
 • Ordinul 1494/846/2016 pentru aprobarea procedurii şi criteriilor de acordare a licenţei de operare, revizuire, vizare anuală şi anulare a licenţei de operare a organizaţiilor colective şi de aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile, acordarea licenţei reprezentanţilor autorizaţi, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
 • HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 669/1304/2009 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a producătorilor de baterii şi acumulatori;
 • Ordinul 1399/2032/2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de baterii şi acumulatori;
 • Ordinul 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare;
 • HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
 • Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 • Ordinul 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
 • Ordinul1271/2018 privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora;
 • Legea 101/2006 *** Republicată Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu , cu modificările şi completările ulterioare.